Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, có ý nghĩa rất quan trọng

Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.