Ông Công ông Táo là ai?

Hàng năm vào ngày 23 tháng chạp, nhà nhà lại sắm sửa lễ cúng tiễn ông Công ông Táo cưỡi cá Chép hoá Rồng về trời báo cáo Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu, thiện ác…  của gia chủ để Ngọc Hoàng định đoạt.