Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi

Nghịch lý ở đây lại xuất phát từ một logic “thuận lý” trong quan niệm ẩm thực của ông cha ta.