Xây dựng môi trường văn hóa từ cơ sở

Năm 2022 toàn ngành Văn hóa tập trung xây dựng môi trường văn hóa, coi đây là một trong những yêu cầu có tính chất sống còn để quyết định nhiệm vụ chấn hưng văn hóa.