Con liệt sĩ chăm sóc thương binh nặng

Tính đến nay (2017), cô Tú Uyên phục vụ thương binh nặng ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An đã 35 năm. Cô hoạt động tích cực, đầy trách nhiệm với tình cảm “Lương y như từ mẫu”