Lúa dài

Nhớ ngày xửa, ngày xưa cái thời còn đói nghèo thiếu thốn lũ chúng tôi thường vác mủng đi mót thóc. Mùa gặt thì nhặt chẽ cào cào cắn rơi xuống ruộng, rồi mót những bông lúa kẽ còn giắt lại ở gồi rạ. Và đến những ruộng lúa cắt lửng để bứt những bông lúa dài.