Công trình

Chấn hưng văn hóa: Mệnh lệnh cấp bách từ thực tiễn

10:15 10/07/2024

LTS: Văn hóa có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Văn hóa được đề cao, môi trường văn hóa lành mạnh thì xã hội ổn định, phát triển và ngược lại, khi văn hóa có biểu hiện xuống cấp, gây ảnh hưởng, tác động thiếu tích cực đến môi trường, đời sống xã hội.