Nước mắt trên trang thư

Mùa khô năm 1971, lúc ấy tôi là trung úy, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 41 đặc công, thuộc Mặt trận 31 hoạt động trên chiến trường nước bạn Lào, từ tỉnh Xiêng Khoảng vào tới Tha Viêng, Tha Thơm, Na Xu gần thủ đô Viên Chăn…