Cơ hội và thách thức trong giáo dục trẻ khuyết tật thời 4.0

Trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của CMCN 4.0, cần phải ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục trẻ khuyết tật, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.