Giáo điểm Vĩnh Quang thực hiện nghiêm công văn 3342 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Từ khi sinh hoạt đến nay được 3 năm, Giáo điểm Vĩnh Quang luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Tin rằng, trong thời gian tới, đặc biệt là trong cơn đại dịch Covid 19 này, Giáo điểm Vĩnh Quang chấp hành tốt hơn nữa.