Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): Cần quy định cụ thể về việc bồi thường khi thu hồi đất

Một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm tại Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) là bỏ quy định về khung giá đất, chuyển sang xác định giá đất phù hợp với giá phổ biến...