Từ khóa "qua các thời kỳ lịch sử               " :