Từ khóa "Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam" :