Kiên Giang, Hội nông dân, năng lực tư duy, kinh tế nông nghiệp, hội viên nông dân