Từ khóa "Vai trò của HTX nông nghiệp kiểu mới trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội" :