Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay

Ngay từ khi ra đời năm 1930, Đảng ta đã phải tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ bản chất cách mạng và khoa học của hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam - kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

 

dong-quat-1627617005.jpg
 
Ông Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương
 
 
 

Giữa thế kỷ XIX, với sự uỷ nhiệm của Liên đoàn những người cộng sản, hai nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại K. Marx và F. Engels đã sáng lập chủ nghĩa Mác, thông qua việc khởi thảo và công bố Tuyên ngôn của Đảng cộng sản – Văn kiện có tính cương lĩnh của các Đảng cộng sản và công nhân – Tác phẩm lý luận, ngọn cờ tư tưởng soi đường cho giai cấp công nhân và các lực lượng tiến bộ trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

60 năm sau, V.Lenin và Đảng Bolshevik đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng Mười – Mở ra thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. V.Lenin và Đảng Bolshevik Nga đã phát triển chủ nghĩa Marx thành chủ nghĩa Marx-Lenin. Chủ nghĩa Marx-Lenin là một học thuyết cách mạng và khoa học cung cấp hệ thống lý luận và phương pháp luận khoa học không chỉ để khám phá các quy luật vận động và phát triển của xã hội loài người, chỉ ra quy luật phát sinh, phát triển và diệt vong của chủ nghĩa tư bản, sự ra đời và thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa xã hội, mà còn vạch ra mục tiêu, con đường, lực lượng và phương pháp cách mạng để xoá bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội, giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột, bất công, tha hoá. Chính vì vậy mà ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình tồn tại, phát triển của mình, chủ nghĩa Marx-Lenin đã bị các thế lực thù địch, phản động chống phá điên cuồng, quyết liệt trên cả bình diện lý luận và thực tiễn với quy mô rộng lớn, mang tính toàn cầu. Là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, cho nên cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin là cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận chính trị. Tính chất của cuộc đấu tranh này là quyết liệt, không khoan nhượng.

Ở Việt Nam, từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời cho đến ngày nay, chủ nghĩa Marx-Lenin đã được Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu; vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với điều kiện của Việt Nam và quy luật của thời đại.

Ngay từ khi Đảng ta ra đời năm 1930 đã phải tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại các âm mưu thủ đoạn chống phá thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Marx-Lenin, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh – Bảo vệ hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Nhận diện những thủ đoạn, phương thức chống phá

Từ năm 1986, khi đất nước ta tiến hành sự nghiệp đổi mới, từng bước hội nhập quốc tế và nhất là sau thảm hoạ chính trị - sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực chống cộng, thù địch coi Việt Nam là một trọng điểm đẩy mạnh âm mưu chiến lược “diễn biến hoà bình”, tăng cường chống phá ta trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đã nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, phương thức, hình thức, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tấn công vào nền tảng tư tưởng, cương lĩnh đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta thể hiện chủ yếu trên những vấn đề sau:

- Tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng để phủ định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định con đường đi lên CNXH. Các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, cổ xuý du nhập các trào lưu tư tưởng cực đoan: chủ nghĩa dân tuý, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân tộc cực đoan từ bên ngoài kết hợp với kích động chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa hưởng lạc từ bên trong nhằm thúc đẩy “tự diễn biến” “tự chuyển hoá” trong hệ thống chính trị và xã hội.

- Phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng và thể chế chính trị XHCN với các luận điệu: “Đảng tự cho mình đứng trên tất cả”; “Đảng cầm quyền phi chính danh”, “Đảng không còn bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”; cổ xuý “Phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang; phủ nhận kinh tế thị trường định hướng XHCN, đối lập kinh tế thị trường với định hướng XHCN; quy kết chế độ hiện nay mắc “lỗi hệ thống”, đòi cải cách thể chế chính trị theo hướng đa nguyên, đa Đảng, thực hiện  “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây.

- Xuyên tạc tình hình đất nước, rêu rao cái gọi là “khủng hoảng toàn diện”, “tình thế hiểm nghèo”; cường điệu, vu khống khoét sâu các vấn đề xã hội, tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, đất đai…nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nguỵ tạo, tô vẽ, thổi phồng những yếu kém khuyết điểm của một số tổ chức, cá nhân cán bộ, Đảng viên quy kết thành bản chất của Đảng cầm quyền, kích động đối lập Đảng, nhà nước với nhân dân.

- Xâm nhập vào nội bộ của ta, tiếp cận, lôi kéo, mua chuộc nhằm phân hoá nội bộ, dựng “ngọn cờ” để tập hợp lực lượng. Đẩy mạnh tìm kiếm những phần tử thoái hoá biến chất trong hàng ngũ cán bộ Đảng viên, nhất là những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để tán phát các quan điểm sai trái, phản động.

- Phá hoại đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hoá, đa dạng hoá trong hội nhập quốc tế của Đảng ta với các chiêu bài như “bài”, “thoát” nước này, liên minh với nước kia, cổ xuý chủ nghĩa ly khai. Chúng triệt để lợi dụng các vấn đề chủ quyền biển đảo để tung tin thất thiệt làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước ta. Chúng tổ chức tán phát các “Thư ngỏ”, “tuyên bố”, “kiến nghị” để lôi kéo kích động đồng bào ta ở trong và ngoài nước kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ, gây sức ép với Việt Nam về các vấn đề dân chủ, nhân quyền…

Trong bối cảnh mới của tình hình, trên cơ sở nhận rõ âm mưu chiến lược, chiến thuật, thủ đoạn, chiêu trò, biện pháp, phương thức, phương tiện của các thế lực thù địch chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận, Đảng ta trong nghị quyết 35 của Bộ chính trị khóa XII ngày 22/10/2018 đã xác định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tiến hành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên này trong tình hình mới khi các lực lượng thù địch tăng cường, đẩy mạnh hơn bao giờ hết chiến lược “diễn biến hòa bình” gắn chặt với các cuộc “cách mạng màu”, chúng đầu tư lượng tài chính khổng lồ, sử dụng hàng nghìn chuyên gia tư tưởng, chiến tranh tâm lý, lợi dụng triệt để những yếu kém, bất cập của các tổ chức và cá nhân trong công cuộc đổi mới và hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để sản xuất và phát tán hàng trăm nghìn quan điểm, luận điệu sai trái thù địch. Các thế lực thù địch lợi dụng triệt để các hoạt động ngoại giao thân thiện, hợp tác kinh tế, văn hóa, hoạt động của hàng trăm tổ chức phi chính phủ để cài cắm lực lượng, tiếp cận, lôi kéo, kích động các phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất trong nội bộ ta để tập hợp lực lượng hình thành các tổ chức chính trị đối lập, đẩy mạnh các hoạt động truyền bá các quan điểm, luận điểm sai trái, thù địch. Đáng chú ý các tổ chức thế lực thù địch bên ngoài phối hợp, cấu kết chặt chẽ với các đối tượng phản động, cơ hội chính trị trong nước thông qua hàng chục đài phát thanh, truyền hình tiếng Việt, hàng trăm báo, tạp chí, bản tin, nhà xuất bản tiếng Việt ở nước ngoài cùng với việc các thế lực thù địch lập ra hàng trăm Website, blog, Fanpage, mạng xã hội có máy chủ đặt ở nước ngoài để thường xuyên, liên tục truyền bá, chuyển tải các quan điểm sai trái, các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, đả phá, công kích vào chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá chủ nghĩa xã hội, và sự lãnh đạo của Đảng ta.

Tình hình phức tạp nêu trên cho thấy cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay là rất khó khăn, phức tạp, rất quyết liệt và không khoan nhượng. Trong bối cảnh tình hình mới, Đảng ta phải coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo đối với nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài này.

Nghị quyết số 35- NQ/TW về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được hình thành trên cơ sở tổng kết thực tiễn gần 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

30 năm thực hiện cương lĩnh 1991 là 30 năm Đảng ta kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để nhận thức ngày càng sáng tỏ về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH làm cơ sở cho Đảng ta từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN. 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, cũng là 30 năm Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Năm bài học kinh nghiệm

Những bài học kinh nghiệm của 30 năm đấu tranh trên mặt trận tư tưởng sẽ là hành trang tốt nhất để nâng cao năng lực lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay.

- Bài học thứ nhất: Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, tập trung mũi nhọn đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hoà bình” nhằm phủ định nền tảng tư tưởng, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN ở nước ta diễn ra rất quyết liệt, phức tạp. Mọi biểu hiện lơ là mất cảnh giác, non kém về chính trị, buông lỏng trận địa đấu tranh tư tưởng – lý luận đều có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Do vậy các cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải kiên quyết và kiên trì lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên và lâu dài này. Để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng đối với nhiệm vụ này. Trước hết phải nắm vững và kiên định “mục tiêu kép” của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng và phản bác các quan điểm sai trái; thù địch, đó là: 1- Bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ nhân dân, bảo vệ toàn vẹn, thống nhất của quốc gia dân tộc. 2- Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, chống đối, các phần tử cơ hội, thoái hoá, biến chất. Hai mục đích này có mối quan hệ hữu cơ với nhau, thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa “xây” và “chống”, thể hiện quy luật tồn tại và phát triển của hệ tư tưởng XHCN. Mục đích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chỉ đạt được khi Đảng ta phải kiên định nền tảng tư tưởng của mình, phải phát triển và vận dụng sáng tạo, hiện thực hoá thắng lợi hệ tư tưởng đồng thời khi Đảng ta lãnh đạo thắng lợi cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đánh bại mưu đồ phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, mưu đồ xuyên tạc lịch sử dân tộc và lịch sử cách mạng, xuyên tạc tình hình đất nước. Giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đòi hỏi Đảng ta phải kiên định vững chắc quan điểm có tính nguyên tắc mang ý nghĩa sống còn của Đảng ta - đó là kiên định và vận dụng, phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, nâng cao bản lĩnh, năng lực dự báo đúng, định hướng chính xác, lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là sức mạnh tổng hợp của các binh chủng công tác tư tưởng để thực hiện thắng lợi đồng thời cả hai mục tiêu: Bảo vệ, phát triển, vận dụng sáng tạo nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Bài học thứ hai: Phải thực sự coi trọng lãnh đạo các hoạt động xây dựng và hoàn hiện hệ thống pháp lý làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận hiện nay.Thể chế hoá quan điểm đường lối của Đảng là một phương thức lãnh đạo của Đảng ta, chỉ có thể chế hoá thì nghị quyết của Đảng mới đi vào cuộc sống. Do đó cần tập trung lãnh đạo các cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp quán triệt sâu sắc nghị quyết 35 của Bộ chính trị để thể chế hoá 6 quan điểm chỉ đạo và 5 nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết thành luật, nghị định, các văn bản pháp quy hoặc bổ sung, hoàn thiện một số văn bản pháp quy đã có. Cần bổ sung hoàn thiện cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… Các cấp uỷ Đảng cần tiếp tục cụ thể hoá 4 giải pháp của nghị quyết Trung ương 4 khoá XII nhằm bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế làm cơ sở pháp lý trong Đảng để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ nói chung, đấu tranh có hiệu quả với số cán bộ Đảng viên thoái hoá biến chất, cơ hội chính trị tiếp tay tuyên truyền, cổ suý, phát tán các quan điểm sai trái thù địch.

- Bài học thứ ba: Cần coi trọng xây dựng bộ máy tổ chức thích hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo trực tiếp cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch ở Việt Nam hiện nay. Để thực hiện âm mưu chiến lược diễn biến hoà bình nhằm phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận con đường đi lên CNXH, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng làm sụp đổ chế độ XHCN… Khi các tổ chức, lực lượng phản động đang liên kết phối hợp trong - ngoài triển khai phá hoại mặt trận tư tưởng với nhiều thủ đoạn thâm hiểm với nhiều công cụ phương tiện tác động tư tưởng, tâm lý cả truyền thống và hiện đại. Để giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh tư tưởng này, đòi hỏi chúng ta phải có tổ chức mới có đủ khả năng nắm bắt kịp thời mọi âm mưu, thủ đoạn, xây dựng các kế hoạch đấu tranh, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các binh chủng công tác tư tưởng, phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn chung với nghiên cứu xây dựng những luận cứ khoa học để bác bỏ có sức thuyết phục cao các luận điệu sai trái thù địch. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ với đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng giữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng với đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Sau nghị quyết 35 của Bộ chính trị, từ ba Ban chỉ đạo 94, 609, 213, Đảng ta đã thành lập Ban chỉ đạo 35. Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Từ khi có Nghị quyết 35 về công tác này ngày càng được triển khai bài bản, thống nhất đồng bộ, toàn diện, quyết liệt và đi vào chiều sâu. Tuy nhiên Ban chỉ đạo 35 cũng còn một số hạn chế. Do đó Ban chỉ đạo 35 cần được tiếp tục đổi mới mô hình và phương thức, cơ chế hoạt động và một lực lượng chuyên gia tư tưởng, lý luận, an ninh cùng lực lượng cộng tác viên bản lĩnh, tâm huyết dày dặn kinh nghiệm để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong thời kỳ mới.

- Bài học thứ tư: Phải thực sự coi trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực và có cơ chế chính sách đặc thù để tạo động lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực ý thức hệ. Cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực ý thức hệ diễn ra rất khó khăn, lâu dài, phức tạp, quyết liệt. Trong cuộc đấu tranh này, giai cấp tư sản quốc tế, các thế lực đế quốc, phản động đã sử dụng toàn bộ hệ thống chính trị, giới chuyên gia lý luận, tư tưởng, tâm lý chiến, với mọi phương tiện truyền thông hiện đại và hiệu quả nhất với lực lượng tham gia tinh nhuệ được đào tạo bài bản, được trang bị những công cụ phương tiện hiện đại để thực hiện âm mưu chiến lược “Diễn biến hoà bình”. Để giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh rất quyết liệt này, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt có năng lực chuyên môn phù hợp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sự nhạy bén chính trị cao, có nhiệt tình và quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức. Đã xây dựng được đội ngũ chuyên gia, cố vấn trong lĩnh vực này là những người có kiến thức chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực, hiểu biết sâu sắc, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Có hiểu biết nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tuy nhiên, trong đội ngũ cán bộ nòng cốt còn một bộ phận nhỏ hạn chế về năng lực, chưa đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong thời kỳ mới. Một số chuyên gia lớn tuổi tuy kiến thức uyên thâm, kinh nghiệm phong phú, giàu nhiệt huyết nhưng có nhiều hạn chế trong năng lực, trình độ sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh trong thời kỳ mới, đòi hỏi Đảng ta phải thực sự quan tâm lãnh đạo lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; đào tạo, bồi dưỡng bài bản đội ngũ cán bộ kế cận nòng cốt đang làm nhiệm vụ và bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia cố vấn, đồng thời cần bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù tạo động lực hoạt động cho lực lượng cán bộ nòng cốt, cho đội ngũ cố vấn chuyên gia đáp ứng yêu cầu trong cuộc đấu tranh rất khó khăn, phức tạp, quyết liệt và lâu dài.

- Bài học thứ năm: Phải thực sự coi trọng tăng cường lãnh đạo thực hiện các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật hiện đại để sớm phát hiện, ngăn chặn tận “gốc” nguồn phát tán những tư tưởng, quan điểm sai trái thù địch và ngăn chặn có hiệu quả các trang mạng độc hại. Xây dựng mới các trang mạng; các website của ta để tuyên truyền nhanh, kịp thời lan toả sâu rộng các lập luận sắc bén, thuyết phục về các thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tuyên truyền lan toả sâu rộng các định hướng, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng đối ngoại… để từng bước vững chắc giành thế chủ động tiến công về thông tin tư tưởng, lý luận trên internet.

Nghiền ngẫm để nắm vững và vận dụng sáng tạo năm bài học kinh nghiệm chủ yếu nêu trên là quá trình lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết 35, là phương hướng, nội dung chủ yếu để bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo cho các cấp uỷ, chính quyền và mặt trận để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.