Từ khóa "Bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội gắn với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân" :