Từ khóa "Cọp, làng, bắt bò, đàn trâu, khe núi, cánh đồng, tháng giêng, mùa xuân, chổi đót" :