Từ khóa "Nhà báo Quang Đạm: “Ngọn bút vinh Quang, cuộc đời thanh Đạm”" :