Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Trung Nguyên, Mặt bằng, Giải phóng