Vĩnh Phúc: Bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản văn hoá phi vật thể

Tiến Dũng

09/12/2021 13:09

Theo dõi trên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Vũ Việt Văn đã ký văn bản số 251/KH-UBND về việc Bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn được ghi danh vào danh sách của UNESCO, được đưa vào  danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giai đoạn 2021-2025,  định hướng đến năm 2030. Kinh phí thực hiện từ nguồn Ngân sách nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa.

den-ngu-doi-vinh-phuc-1639029661.jpg
Lễ hội đền Ngự Dội  xã Vĩnh Ninh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 

Việc bảo tồn bao hàm cả không gian văn hóa, môi trường tồn tại của di sản gắn với các hoạt động phát triển  kinh tế, du lịch bền vững. Được hông qua các nghi thức trong lễ hội cổ truyền, các loại hình tín ngưỡng,  diễn xướng dân gian (trò diễn, diễn xướng, lễ tục, trò chơi dân gian…

Bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản văn hoá phi vật thể sẽ trao truyền cho thế hệ sau những giá trị đặc sắc của các di sản  văn hóa phi vật thể đã được ghi danh vào danh sách của UNESCO, được công  nhận đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh  Vĩnh Phúc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc và sự chủ động tích  cực của người dân, cộng đồng trong công tác bảo tồn phát huy các giá trị di sản  văn hóa phi vật thể. Truyền lại tri thức, kỹ năng, nghi lễ thực hành đang đứng trước nguy  cơ mai một cho thế hệ kế tiếp nhằm duy trì, bảo tồn, phát triển bền vững các giá  trị di sản văn hóa; bảo vệ di sản, đảm bảo sự tôn trọng đối với di sản, nâng cao  nhận thức về tầm quan trọng của di sản văn hóa làm cho di sản lan tỏa trong xu  thế giao lưu và hội nhập.

le-hoi-keo-song-vinh-phuc-1639029617.jpg
Trò kéo song ở thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên  di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 

Khuyến khích tính sáng tạo và lòng tự tôn trong các cộng đồng và cá  nhân với những kỹ năng truyền đạt và tổ chức việc thực hành di sản việc thực  hành di sản văn hóa phi vật thể; Tôn vinh các giá trị văn hóa, giáo dục truyền  thống tốt đẹp. Góp phần giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn  hóa giữa các vùng, miền, gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn và  phát triển văn hóa các dân tộc. Làm cơ sở để  lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trước mắt, các đơn vị chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung vào đầu tư bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi di sản vật thể gắn với di  sản văn hóa phi vật thể như: Đầu tư xây dựng khu thực hành xướng hát Trống quân Đức Bác, xã  Đức Bác, huyện Sông Lô; phục hồi đình làng Đức Bác xã Đức Bác, huyện Sông Lô; nâng cấp xếp hạng di tích quốc gia  đối với đền Ngự Dội gắn với lễ hội đền Ngự Dội; tôn tạo sân kéo song Hương Canh; xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng dân tộc Sán Dìu  phục vụ Hát Soọng cô; tu bổ, tôn tạo các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh; tu bổ, tôn tạo các di tích nơi diễn ra Lễ hội xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường; phục hồi một số di tích có hát cửa đình, một trong  những hình thức diễn xướng của di sản Ca trù.

song-co-1638931216.jpg
Hát sọong cô của Dân tộc Sán Dìu, huyện Tam Đảo

 

Mở các lớp truyền dạy, tổ chức thực hành di sản tại các địa phương  có di sản cần bảo vệ  như tổchức các lớp truyền dạy đối với 03 di sản loại hình nghệ thuật  trình diễn dân gian: Ca trù, Hát Soọng cô, Hát trống quân Đức Bác, Sông Lô, hát ca trù ở những noi có điều kiện phù hợp, đối tượng tham gia là các câu lạc bộ của các loại hình cần bảo tồn, người truyền dạy, nghệ nhân và các tầng lớp nhân dân có điều kiện tham gia. Các hoạt động thực hành di sản văn hóa kết hợp với tổ chức lễ  hội tại địa phương đối với loại hình lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín  ngưỡng của từng loại hình và địa phương đó.

hat-trong-quan-duc-bac-1638250706.jpg
Hát trống quân Đức Bác được tái dựng bên bờ sông Lô. Ảnh: Khánh Linh

 

Xây dựng các phim tư liệu tuyên truyền, quảng bá về các di sản  văn hóa phi vật thể được ghi danh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Những bộ phim  này sẽ được trình chiếu và phát sóng truyền hình tỉnh, trung ương. Phim còn  được nhân bản để phổ biến, quảng bá tới khách tham quan du lịch.

Sẽ lựa chọn xây dựng Đề án “Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi  vật thể được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” đối với di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh, theo lộ trình đề xuất UNESCO  ghi danh, cụ thể: Hát trống quân Đức Bác (loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian): thời gian thực hiện năm 2022; Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên (loại hình tập quán xã hội và tín  ngưỡng), thời gian thực hiện năm 2023; Lễ hội Đền Ngự Dội (loại hình Lễ hội truyền thống, thời gian thực hiện năm 2024.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản văn hoá phi vật thể" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com