Vĩnh Phúc: Phát huy bền vững giá trị di tích Chiến khu Ngọc Thanh  gắn với phát triển du lịch

Tiến Dũng

23/12/2021 15:07

Theo dõi trên

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã ký văn bản số 310/KH-UBND về việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Chiến khu Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030 gắn với phát triển du lịch. Kinh phí thực hiện từ nguồn Ngân sách nhà nước và xã hội hóa.

bao-ton-chien-khu-ngoc-thanh-1640246720.JPG
 

 

Di tích Chiến khu Ngọc Thanh được xếp hạng di tích cấp quốc gia theo Quyết định số 3777/QĐ-BT ngày 23/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể Thao Du lịch).

Mục đích bảo tồn giá trị di sản văn hóa và phát huy bền vững giá trị di tích xếp hạng cấp quốc gia - Di tích lịch sử Chiến khu Ngọc Thanh để thế hệ sau kế thừa và tôn vinh lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc. Phát huy bền vững giá trị di tích gắn với phát triển du lịch. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao giá trị nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, nhằm huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Trước mắt, Sở Văn hóa Thể Thao Du lịch  xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di tích Chiến khu Ngọc Thanh. Làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt được trong mỗi giai đoạn công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Trong đó, xác định thứ tự ưu tiên thực hiện các giải pháp của Kế hoạch đối với di tích, các loại hình di sản khác có liên quan trong các giai đoạn cụ thể. - Triển khai thống nhất, đồng bộ các nội dung của Kế hoạch hướng đến mục tiêu Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị của di tích. Các hoạt động triển khai đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn, có tính trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả; kết hợp lồng ghép các hoạt động của kế hoạch với các nhiệm vụ thường xuyên của mỗi địa phương, đơn vị có kế hoạch và giải pháp thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa, phù hợp với điều kiện thực tế, hiện trạng di tích, truyền thống văn hóa của cộng đồng dân cư nơi có di tích và các loại hình di sản văn hóa liên quan.

Để công tác bảo tồn đạt hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xuất bản và phát hành kỷ yếu Hội thảo “Di tích Chiến khu Ngọc Thanh, tỉnh Vĩnh Phúc - Bảo tồn và phát huy giá trị” được tổ chức ngày 25/11/2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm lựa chọn và xuất bản các bài tham luận có giá trị, kết luận Hội thảo có tính định hướng cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích và di sản liên quan. Phát hành kỷ yếu Hội thảo tới các cơ quan đơn vị ở Trung ương và địa phương, nhằm tuyên truyền giới thiệu di tích, nâng cao nhận thức, thu hút đầu tư bảo tồn và phát huy di tích, di sản gắn với phát triển du lịch của vùng để phát huy giá trị di tích với số lượng 1000 cuốn, ban hành tháng 1/2022.

Lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Khu di tích Chiến khu Ngọc Thanh (theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ), bao gồm: - Các điểm di tích của Khu di tích Chiến khu Ngọc Thanh: Kho bạc Nhà nước, Trạm quân y dược, Xưởng quân khí, Kho quân lương, Đại bản doanh của chiến khu 6, Bốt Thằn Lằn. Ngoài ra còn có Đình Thanh Lộc (di tích cấp tỉnh) di tích có ý nghĩa lịch sử, liên quan đến Khu di tích Chiến khu Ngọc Thanh thời gian thực hiện: 2022 – 2023 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện

Cắm mốc giới, khoanh vùng bảo vệ, đặt biển chỉ dẫn, giới thiệu các di tích trong Khu di tích chiến khu Ngọc Thanh: Trên cơ sở hồ sơ xếp hạng di tích, bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ, hiện trạng di tích, xác định vị trí, địa điểm, diện tích các di tích trong Khu di tích chiến khu Ngọc Thanh, tập trung vào 06 điểm di tích chính là: Kho bạc Nhà nước, Trạm quân y dược, Xưởng quân khí, Kho quân lương, Đại bản doanh của chiến khu, Bốt Thằn Lằn và Đình Thanh Lộc - di tích có ý nghĩa lịch sử, liên quan đến Chiến khu Ngọc Thanh. Xây dựng nội dung, hình thức, lắp đặt biển chỉ dẫn, biển giới thiệu thông tin các di tích trong chiến khu Ngọc Thanh và di tích liên quan.

Sưu tầm, thu thập, bổ sung, xây dựng hệ thống dữ liệu, bảo quản tài liệu, hiện vật, ghi chép hồi ký, hồi ức của các nhân chứng về Khu di tích chiến khu Ngọc Thanh như hiện vật lịch sử cách mạng về đến địa điểm, sự kiện, nhân vật lịch sử có liên quan đến khu di tích chiến khu Ngọc Thanh, bổ sung, bảo quản tại Bảo tàng tỉnh. - Khảo sát điền dã, sưu tầm, ghi chép, ghi âm, ghi hình, lưu trữ những lời kể, các hình thức tài liệu khác có liên quan đến địa điểm, sự kiện, nhân vật lịch sử có liên quan đến khu di tích.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Khu di tích Chiến khu Ngọc Thanh, nâng cao nhận thức cộng đồng tham gia bảo vệ, tôn tạo, phát huy các giá trị của di sản: Biên soạn lời giới thiệu di tích, xây dựng bảng giới thiệu di tích, xuất bản ấn phẩm (tờ gấp, sách...) giới thiệu về chiến khu Ngọc Thanh, các di tích, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có liên quan.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Phát huy bền vững giá trị di tích Chiến khu Ngọc Thanh  gắn với phát triển du lịch" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn