Bát canh của tuổi thơ

Ngày xưa quê bà nhiều ao lắm. Bây giờ người ta lấp gần hết rồi.