Ca dao trong tuồng cải lương

Trồng trầu thì phải khai mương Làm trai hai vợ sao ông thương không đồng?