Thần Kim Quy?

Một hôm anh H... phó đồn CA, không biết cúng vái chuyện gì mà anh ta đem qua mé nước ngay cái trại hớt tóc bày nhang đèn ra khấn rồi vẹt đám lục bình thả một con Rùa hơn một ký... anh Rùa gặp nước nên khoái quá chỉ thoáng một cái đã lặn mất tăm.