Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên: Phối hợp quyết liệt triển khai công tác GPMB các dự án

11:46 29/06/2024

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2024, Ban Quản lý (BQL) Dự án (DA) đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.