Về Hải Thịnh nhớ câu hát “Hỏi rằng O gái Làng Đông”

Khi tôi đã quen với Hải Thịnh thì mới biết nơi đây đã có 2 điều nổi tiếng. Một là điều tốt vì thành tích bắn cháy tàu chiến Mỹ, hai là điều xấu vì “O gái Làng Đông, để chồng giặc bắt”.