Quảng Bình: Lệ Thuỷ phối hợp thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023

Hoàng Nhân

28/02/2023 21:32

 Chiều  28/2, Ban Dân vận Huyện uỷ, Phòng Dân tộc huyện Lệ Thuỷ và Đồn Biên phòng Làng Ho (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 (Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng) đã họp triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

ea5c9880-2c17-4a0b-95bb-2559d9bae1d6-1677581114.jpeg

Quang cảnh huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) họp phối hợp thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023

   Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Phòng Dân tộc và Tôn giáo (Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Bình), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Dân tộc huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Dân vận Huyện uỷ Lệ Thuỷ; đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Làng Ho, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 79; đại diện lãnh đạo các xã miền núi Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy, huyện Lệ Thuỷ. 

 Các cơ quan, đơn vị đã xác định có 12 nội dung trọng tâm triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 là: 

   Một là, xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc năm 2023.

   Hai là, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc cho cấp ủy đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn,... 

     Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới và các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

     Tham mưu việc triển khai thực hiện có hiệu quả 02 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/12/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/6/2022 về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hoá, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”,…

      Ba là, tiếp tục tham mưu, đề xuất chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I từ năm 2021 - 2025),....

     Bốn là, phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tại 3 xã miền núi: Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy.

    Năm là, phối hợp khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 22/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc.

    Sáu là, tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/11/2019 của BCH Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

     Bảy là, phối hợp tham mưu chỉ đạo xây dựng và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế - xã hội ở các xã miền núi gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

    Tám là, phối hợp tuyên truyền, vận động ký cam kết bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc.

    Chín là, phối hợp vận động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị giúp đỡ kinh phí để hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc.

     Mười là, tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và một số chính sách dân tộc khác, từng bước xóa bỏ những hủ tục lạc hậu; nâng cao ý thức, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại trong đồng bào dân tộc.

     Mười một là, phối hợp triển khai giám sát việc thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong triển khai thực hiện các chương trình, chính sách vùng dân tộc thiểu số miền núi. 

     Mười hai là, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc năm 2023; xây dựng kế hoạch phối hợp năm 2024. 

 Năm 2022, các đơn vị đã tích cực phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thuỷ và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tăng cường chỉ đạo đổi mới thực chất, toàn diện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.