Vĩnh Phúc: Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới trên địa bàn Vĩnh Tường

Ths Tống Thị Bích Thủy

16/12/2022 06:17

Theo dõi trên

Sau đây là tham luận của Ths Tống Thị Bích Thủy - Phó trưởng khoa Xây Dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc “Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới trên địa bàn Vĩnh Tường” tổ chức ngày 22/08/2022, nhân kỷ niệm “ 200 năm Danh xưng Vĩnh Tường (1822-2022)”.

dang-bo-huyen-vinh-tuong-1670560072.jpg
 

Từ thực tế những năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường cùng với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ là nhân tố quyết định mọi sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở địa phương. Bởi vậy trong thời giaN tới, những nhiệm vụ trên đòi hỏi phải nâng cao chất lượng mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.
I. Tầm quan trọng và mối quan hệ biện chứng giữa công tác xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là tiền đề quan trọng chi phối tính chất, mục tiêu, nhiệm vụ, hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị là minh chứng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, là thước đo năng lực, uy tín, vai trò, vị thế của Đảng cầm quyền. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thể hiện qua hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Từ nhận thức sâu sắc đó, Đại hội XIII của Đảng đã phát triển thành tố “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” của Đại hội XII thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.
Với vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục, xuyên suốt các thời kỳ cách mạng. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Đại hội XIII của Đảng, từ chủ đề, bài học kinh nghiệm, đến quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm đều nhấn mạnh đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo nên một chỉnh thể sâu sắc và toàn diện hơn.
Xét về cả phương diện lý luận và thực tiễn, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt, tạo động lực thúc đẩy xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tạo cơ sở vững chắc củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giúp Đảng có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, nhân lên sức mạnh của toàn Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường. Từ đó, có thể khẳng định, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là yêu cầu quan trọng hàng đầu, là đòi hỏi tất yếu trong tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm tính đồng bộ, sự phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
II. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị qua hơn 25 năm trên địa bàn huyện Vĩnh Tường (kể từ khi tái lập huyện 1996 đến nay)
1. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả quan trọng.
Ngày 7-10-1995, Chính phủ ra Nghị định 63/NĐ-CP tách Vĩnh Lạc thành hai huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc. Từ ngày 01-01-1996, huyện Vĩnh Tường đi vào hoạt động với 28 xã và 1 thị trấn Vĩnh Tường . Ngày 28-11-1995, Tỉnh uỷ Vĩnh Phú ra Quyết định số 152-QĐ/TU giải thể Đảng bộ huyện Vĩnh Lạc, thành lập 2 Đảng bộ: Đảng bộ huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc; tiếp đó, ngày 6-12-1995, Tỉnh ủy Vĩnh Phú ra Quyết định số 158-QĐ/TU chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời huyện Vĩnh Tường gồm 18 đồng chí. Đảng bộ huyện Vĩnh Tường nhanh chóng đi vào kiện toàn bộ máy, tổ chức sắp xếp cán bộ, ổn định tình hình để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội.
Nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng: “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, hơn 25 năm qua, các cấp ủy trong huyện đã đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và nắm bắt dư luận xã hội được coi trọng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc kiểm điểm và khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII được lãnh đạo thực hiện nghiêm túc; công tác đào tạo, bồi đưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, nhận xét, đánh giá cán bộ - “khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt” được thực hiện đảm bảo quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, góp phần tích cực trong việc giáo dục đảng viên, ngăn ngừa vi phạm, ổn định tình hình.
2. Công tác xây dựng Chính quyền có nhiều tiến bộ
Các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, chỉ đạo đồng bộ các chương trình phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường hiệu lực của chính quyền trong quản lý đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản; chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng tới công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và cán bộ các xã, thị trấn.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã đổi mới mạnh mẽ phương thức, lề lối làm việc hướng mạnh về cơ sở; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người dân về bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở trong dồn thửa, đổi ruộng, việc quản lý và xử lý vi phạm, tranh chấp đất đai để kịp thời tháo gỡ, không để phát sinh những vụ việc phức tạp, kéo dài.…
Nhờ triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh vào thực tế của địa phương, đến nay, kinh tế của huyện Vĩnh Tường phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân từ 6% (giai đoạn 1996-2000) lên hơn 11% (giai đoạn 2015-2020).
3. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên rõ nét:
 MTTQ và các tổ chức thành viên luôn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. Từ ngày tái lập đến nay, MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; vận động đoàn viên, hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Các tổ chức đoàn thể cũng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần quan trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
Như vậy, từ một huyện có nền kinh tế chậm phát triển, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng đắn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và sự cần cù, nỗ lực, tích cực lao động, sáng tạo của mỗi người dân, sau hơn 25 tái lập huyện, Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Tường đã làm nên những dấu ấn đậm nét, có những bước đột phá rất đáng tự hào. Vĩnh Tường trở thành điểm sáng của tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, bức tranh đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc.
III. Một số giải pháp chủ yếu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Vĩnh Tường trong giai đoạn hiện nay. 
1. Nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 
Tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ chủ chốt phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước Nhân dân, đất nước, trước Đảng để tự giác, gương mẫu thực hiện.
Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, nâng cao tính chiến đấu, lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục đào tạo, nhà trường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng đảm bảo tính đảng, tính chiến đấu, khoa học, kịp thời, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phòng, chống thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo nền nếp, chất lượng, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa học tập lý luận và rèn luyện trong thực tiễn. 
2. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.
Phải chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, “lợi ích nhóm”. Rà soát, hoàn thiện, thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm, có hiệu quả hơn nữa Quy định về những điều đảng viên không được làm mới bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện QĐi số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW về những điều ĐV không được làm. Kiên quyết khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư, BCHTW Đảng khóa XIII sẽ có tác động tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.
3. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và Hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. 
Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị; xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; quan tâm đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lựa chọn, đánh giá, sàng lọc để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với các trường hợp do ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. 
4. Chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát, góp ý kiến kịp thời xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, vai trò, sức mạnh của quần chúng Nhân dân đã tạo nên sức mạnh to lớn đưa nước ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, gian khổ, hy sinh. Từ quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển. Theo Người “Gốc có vững thì cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Nhận thức được vai trò, sức mạnh của quần chúng Nhân dân, nên phải yêu dân, kính dân, tôn trọng dân là vì lẽ như vậy. Do đó, phải thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí cho Nhân dân; Phải lắng nghe tiếng nói, ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 
5. Làm tốt hoạt động sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 
Đẩy mạnh sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa các dịch vụ công ở những nơi có đủ điều kiện. Hoàn thiện thể chế, bảo đảm đồng bộ, liên thông giữa pháp luật của Nhà nước với quy định của Đảng về tổ chức bộ máy biên chế của hệ thống chính trị. 
Sơ kết, tổng kết nghiêm túc và đúng đắn là một hoạt động vô cùng quan trọng, không thể thiếu để gắn lý luận và thực tiễn, phương châm và hành động. Những bài học kinh nghiệm được chỉ ra, những phương hướng được xác định sau những hoạt động sơ kết, tổng kết chính là chiếc kim chỉ nam cho mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường trong thời gian tới. 
6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. 
Gắn công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm, những đối tượng mà dư luận, quần chúng... quan tâm, bức xúc. UBKT các cấp tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra đột xuất theo chuyên đề; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự sửa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn cơ sở, đơn vị. Kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.
Như vậy, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở Vĩnh Tường trong sạch, vững mạnh là yêu cầu khách quan, quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng bộ, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, sự phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, đưa sự nghiệp cách mạng của huyện Vĩnh Tường phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng bộ lãnh đạo trên địa bàn huyện.
Phát huy những thành tựu sau hơn 25 tái lập, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra, xây dựng huyện Vĩnh Tường trở thành đô thị loại IV vào những năm đầu của thập niên 20 và đến năm 2030 trở thành đô thị vệ tinh của đô thị Vĩnh Phúc, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững "vùng xanh" an toàn để phát triển kinh tế-xã hội, Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện hiệu quả công tác dồn thửa, đổi ruộng làm cơ sở để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trở thành những vùng quê đáng sống.