Đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển

Việc lan toả những giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc tạo sức mạnh đại đoàn kết, góp phần đẩy lùi các hiện tượng lệch chuẩn, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.