Chè mạn

"... Chè Thái gái Tuyên"... chả dám lạm bàn, chỉ biết đó là những thứ "ngon"... thế thôi ạ.