Trúc Lâm Đại sa môn

“Trúc Lâm Đại sa môn” là danh hiệu mà vua Trần Thái Tông suy tôn Thiền sư Đạo Viên.