Nam Định: Ngành Văn hóa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nghiệp vụ

Những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tăng cường ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.