Chuyến đò nên nghĩa

Kính viếng nhà văn Nguyễn Quốc Trung.