Nâng cao năng lực đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh của Học viên ở các Học viện, Nhà trường Quân đội hiện nay (Kỳ 1)

Thiếu tá, ThS Phạm Đức Dũng – Giảng viên Khoa K51- Học viện Kỹ thuật Quân sự

16/05/2024 21:39

Theo dõi trên

Sinh thời Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam.

anh-bac-ho-dep-nhat-1715870030.jpg

Ảnh minh hoạ. Nguồn: https://vov1.vov.gov.vn

Kỳ 1: Bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh - Vấn đề có ý nghĩa quan trọng góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin” . Quán triệt tư tưởng đó của Người, từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, Đảng ta luôn kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng. Bên cạnh các mặt công tác xây dựng Đảng và các mặt công tác khác, Đảng ta luôn kiên trì công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá hiện nay. Tuy nhiên, trong thời gian qua các thế lực thù địch trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức, thủ đoạn thâm độc và xảo quyệt đang tìm mọi cách để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó chúng đang tích cực chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh - bộ phận quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

1. Xuất phát từ giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ việc nắm được bản chất cốt lõi, linh hồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam - một nước thuộc địa nửa phong kiến bị mất độc lập, nghèo nàn và lạc hậu. Bằng sự sáng tạo cách mạng của Người, chủ nghĩa Mác - Lênin được biểu đạt hết sức cô đọng, súc tích, trở thành những vấn đề cực kỳ dễ hiểu, giản dị, gần gũi, Người đã loại bỏ những gì không thích hợp với điều kiện cụ thể của nước ta, bổ sung, phát triển sáng tạo những nội dung mới do thực tiễn đặt ra đồng thời giải quyết một cách linh hoạt, khoa học và hiệu quả đưa đến những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã cổ vũ các dân tộc và lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới tích cực đấu tranh vì những mục tiêu cao cả nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người; qua đó còn góp phần thức tỉnh những người dân bị áp bức ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận hợp thành quan trọng của nền tảng tư tưởng, “kim chỉ nam” cho mọi hành động của Đảng, dẫn đường chỉ lối cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa hiện nay.

2. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Công tác tư tưởng, lý luận là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu của Đảng; là một trong những nội dung của công tác lãnh đạo của Đảng. Từ yêu cầu, nhiệm vụ giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng thì đặt ra nhiệm vụ trước tiên là phải củng cố, phát triển và bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Như Hồ Chí Minh từng khẳng định đảng viên của Đảng ai cũng phải học, phải theo chủ nghĩa ấy, Đảng không có chủ nghĩa như “người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Đồng thời, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Công tác tư tưởng, lý luận có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, củng cố niềm tin khoa học và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, lý tưởng cách mạng giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội; giúp bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của dân tộc, chế độ XHCN, tuyên truyền, giáo dục, động viên các tổ chức và lực lượng thực hiện những nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề ra; nâng cao vị thế, vai trò tiên phong của Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

3. Từ những âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

Các thế lực thù địch sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” với những âm mưu ngày càng thâm độc, xảo quyệt, không từ bất kỳ thủ đoạn nham hiểm nào để chống phá Việt Nam. Bản chất của chiến lược đó nhằm gây mơ hồ, ảo tưởng trong những người cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm dao động về mục tiêu, lý tưởng cách mạng từ đó dễ dàng mua chuộc, dụ dỗ; chống phá làm suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng bước sói mòn niềm tin, sự vững chắc về tư tưởng của cán bộ, nghi ngờ, biến chất từ đó lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN từ bên trong như chúng đã từng làm trước đây ở Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu. Chúng áp dụng phương thức thẩm thấu hoà bình, đánh ngầm, đánh mềm, đánh hiểm... Hiện nay, lĩnh vực chính trị, tư tưởng được các thế lực thù địch coi là một “mũi nhọn đột phá” và là biện pháp ưu tiên hàng đầu.
Chính vì vậy, thời gian qua các thế lực thù địch cả trong nước và ngoài nước đã có nhiều bài viết mới, dài, chuyên sâu, bôi nhọ xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh trên từng vấn đề, chúng cho rằng Hồ Chí Minh không phải nhà tư tưởng, lý luận, nhà triết học. Mặt khác, chúng luôn tìm cách chia rẽ nguồn gốc hình thành và từ đó tìm cách suy diễn chỉ ra những quan điểm, hành động trái ngược, đối lập trong tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực chất, những luận điệu này thường đứng trên lập trường, cách tiếp cận phương Tây, trái ngược với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để chống phá; cố gắng suy diễn để làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành một trào lưu “tư tưởng dân tộc” thuần túy, mất đi nguồn gốc, bản chất; có quan điểm thì hạ thấp, có quan điểm nâng cao tư tưởng Hồ Chí Minh thành chủ nghĩa Hồ Chí Minh; chúng còn cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay đã lỗi thời lạc hậu, đồng thời đưa ra quan điểm “chỉ cần” tư tưởng Hồ Chí Minh không cần lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin... Tất cả những quan điểm, luận điểm đó đều là những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá mà chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh. Nghị quyết số 35 - NQ/TƯ ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) đã nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước…” . 

4. Lợi dụng sự phát triển của internet và mạng xã hội để chống phá của các thế lực thù địch hiện nay.

Hiện nay, internet, mạng xã hội đã và đang phát triển nhanh, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ người dân sử dụng internet và mạng xã hội cao. Các thế lực phản động trong và ngoài nước đang triệt để tận dụng chúng để phát tán tài liệu, chống phá quyết liệt chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm cách thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, “phi chính trị hóa” Quân đội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm chệch hướng mục tiêu, con đường xây dựng CNXH. Chúng dựng lên nhiều bài nói, viết, video clip có chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, tạo bằng chứng và thông tin giả để tuyên truyền chống phá trên youtube và các mạng xã hội như trang Việt Tân, Báo Sạch, Người làm báo, Tiếng Dân, BBC, RFA...; ở đó, chúng tự bịa đặt các trang hồ sơ sai sự thật nhằm lừa dối quần chúng nhân dân, hạ bệ lãnh tụ, chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền chống phá đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước... Đặc biệt, chúng thường xuyên đẩy mạnh chống phá nhân dịp Đảng, Nhà nước, nhân dân ta tổ chức những sự kiện chính trị quan trọng để gây sự thu hút từ bên ngoài và trong nước. 

Trước tình hình đó, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh chống lại các luận điệu xuyên tạc, phủ định, chống phá là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên hiện nay của tất cả các lực lượng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, thực hiện tốt Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Chính trị (2018), Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
2. Bộ Chính trị (2015), Chỉ thị 05 - CT/TƯ ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
3. Đảng bộ Quân đội (2015), Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, số 174, Hà Nội, ngày 09/10/2020.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội.
5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 289.
6. Thường vụ Quân ủy Trung ương (2016), Chỉ thị số 87 - CT/QUTW ngày 08/7/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ quân đội và toàn quân”.

 

Bạn đang đọc bài viết "Nâng cao năng lực đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh của Học viên ở các Học viện, Nhà trường Quân đội hiện nay (Kỳ 1)" tại chuyên mục Nghiên cứu. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com