Thủ tướng: Quý IV là thời gian “nước rút” để “về đích”, quan tâm phát triển văn hóa ngang hàng với kinh tế, xã hội

X. V (tổng hợp)

01/10/2022 15:47

Sáng nay (1/10) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022, lưu ý quan tâm phát triển văn hóa ngang hàng với kinh tế, xã hội.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý, quý IV có ý nghĩa quan trọng, là thời gian “nước rút” để “về đích”. Chính phủ, Thủ tướng Chinh phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, bám sát tình hình thực tiễn, có giải pháp linh hoạt, phù hợp, sáng tạo, hiệu quả theo tinh thần chủ đề năm 2022 là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".

ch1pham-minh-chinh-01102022d-1664613930.jpg
Toàn cảnh phiên họp.

 

Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh việc tiêm vaccine; bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế. Chú trọng xử lý tốt các vấn đề tồn tại và mới phát sinh; không để tiếp diễn tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ở một số nơi như vừa qua.

Bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương và Kỳ họp Quốc hội. Tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên giữ vững định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt; phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả.

Bảo đảm an ninh, an toàn về tiền tệ, tín dụng, tài chính, nợ công, năng lượng, lương thực, thông tin; tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, nhất là dịp cuối năm, lễ, Tết...; theo dõi sát tình hình, diễn biến thế giới, khu vực, tăng cường phân tích, dự báo, kịp thời có giải pháp kịp thời, phù hợp.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung rà soát tiến độ thực hiện của các dự án, điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, gây lãng phí nguồn lực, chậm trễ trong giải ngân vốn. Công khai tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan, địa phương. Kiểm tra việc cấp phép mỏ nguyên vật liệu xây dựng.

Về chương trình phục hồi và phát triển KTXH, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn; đẩy mạnh triển khai các chính sách thuộc Chương trình, nhất là hỗ trợ lãi suất (2%/năm), hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Nhanh chóng hoàn thiện Đề án huy động nguồn lực cho Chương trình. Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương phê duyệt quyết định đầu tư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện;  khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn; đẩy nhanh phân bổ, giao vốn; tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong 03 chương trình MTQG.

Thúc đẩy cơ cấu lại, phát triển mạnh các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách hành chính, lập quy hoạch; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng; tạo nền tảng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Thủ tướng lưu ý chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; quan tâm phát triển văn hóa ngang hàng với kinh tế, xã hội. Thực hiện tốt Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Kết luận số 76 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 33 của Trung ương về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Thủ tướng nhấn mạnh, tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình khu vực và thế giới, không để bị động bất ngờ (nhất là tình hình mới ở Ukraina). Tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tận dụng tốt các hiệp định FTA; làm tốt công tác bảo hộ công dân.

Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Tăng cường thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH; nhân rộng gương người tốt, việc tốt; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý nghiêm các vi phạm...

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương và Kỳ họp Quốc hội. Trước mắt, thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo, đề án trình Trung ương, Quốc hội trong Hội nghị Trung ương 6 và Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/10/2022.