Rạm rang lá lốt

Quê mình gần đồng cói , đồng nước lợ nên có rất nhiều Rạm.