Tôi ra tù ngày 30 tháng 4

(.... Để nhớ lại đất nước một thời khói lửa và những học sinh ngày đó, vừa rời ghế nhà trường đã buông bút, cầm súng ra trận).