Diễn đàn Bảo tồn và Phát triển Hoa lan Việt Nam duy trì sự phát triển bền vững ngành hoa lan

Để phát triển nhanh, mạnh và bền vững ngành hoa lan với tư cách một ngành kinh tế sinh thái giàu tiềm năng, vừa qua, Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam đã có chủ trương thành lập Diễn đàn Bảo tồn và Phát triển Hoa lan Việt Nam.