Nam Định: Xây dựng gia đình văn hóa thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21-2-2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước” (Chỉ thị 49), công tác gia đình ở tỉnh Nam Định đã đạt được những kết quả quan trọng.