Đọc tập thơ của Nguyễn Ngọc Cơ

Tôi biết Nguyễn Ngọc Cơ làm thơ và thi thoảng được đọc đôi bài của anh tản mạn trên vài tờ báo. Gần đây làm việc cùng cơ quan với nhau, tôi có dịp đọc thơ anh nhiều hơn.