Ngành Đường sắt Việt Nam với kỷ niệm về Hồ Chủ Tịch

Ngày 21/10/1946 đáng nhớ ấy đã đi vào lịch sử ngành Đường sắt Việt Nam và được cán bộ công nhân viên Đường sắt Việt Nam chọn làm ngày truyền thống của ngành.