Luận về “văn hoá quyền lực” 

Văn hoá là gì? Quyền lực là gì? Văn hoá quyền lực là gì? Đây là các khái niệm gắn liền với cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân; tuy nhiên, hiện nay các khái niệm này vẫn chưa được những người nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam phân tích làm rõ về học thuật.