Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về Di sản văn hóa phi vật thể để phát triển du lịch

Là quốc gia đa tộc người, Việt Nam có kho tàng di sản văn hóa phong phú và đa dạng với 14 di sản văn hóa phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh.