Kiên Giang: Phát triển kinh tế trang trại nâng giá trị nông sản

Phát triển kinh tế trang trại sẽ thúc đẩy phát triển nông nghiệp với qui mô lớn góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.