Đại võ sư Nguyễn Bá Mạnh: Niềm đam mê sưu tầm lan rừng trong lòng thủ đô

Đại võ sư Nguyễn Bá Mạnh: Niềm đam mê sưu tầm lan rừng trong lòng thủ đô