Kiên Giang: Cần ngăn chặn hiệu quả ô nhiễm môi trường để phát triển

Nhận thức về bảo vệ môi trường của một số bộ phận cộng đồng dân cư còn chưa cao, nhất là các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa...; công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường chưa đạt hiệu quả cao trong việc làm thay đổi hành vi do phong tục, tập quán, văn hóa và thói quen của một bộ phận dân cư trong việc xả chất thải gây ô nhiễm môi trường.