Trám đen quê em

Mình về rừng núi nhớ ai. Trám bùi để rụng, măng mai để già!