Bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển đã ban hành Quyết định số 02-6/2021/QĐ – VNCVHPT bổ nhiệm nhà báo Vũ Xuân Bân, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam, làm Phó Tổng Biện tập Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển