Sử liệu về Trường Lũy có từ khi nào?

Trao đổi cùng Andrew Hardy, Nguyễn Tiến Đông, Đào Thế Đức, Federico Barocco.