Có mấy "Quỷ môn quan" ?

Trong các tư liệu khảo cứu đời trước, ở nước ta và cả ở bên Tàu, đều cho rằng có hai cái CỬA QUỶ (Quỷ môn). Tuy nhiên, cũng chả có mấy ai biết rằng có hai cái cửa ải mang tên CỬA QUỶ đã và đang tồn tại.