Đôi điều cảm thức về bộ Tiểu thuyết lịch sử “Việt Nam diễn nghĩa”: Kỳ 3: Bài học lấy dân làm gốc và Nếu như tái bản…

Một trong những bài học quý, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa sâu sắc trong lịch sử nước ta, là “lấy dân làm gốc”, được thể hiện khá rõ nét trong giai đoạn lịch sử cổ trung, cận đại, các triều đại đã phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và mọi nguồn lực tổng hợp thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để dựng nước và giữ nước.