Trường ca Đam San - viên ngọc quý của người Ê Đê

Pho sử thi của người Ê Đê - “Trường ca Đam San” là niềm tự hào, viên ngọc sáng trong kho tàng “khan” của các cộng đồng thiểu số ở Tây Nguyên.